Αρχική

Το Εργαστήριο Μετάφρασης και Επεξεργασίας του Λόγου (ΕΜΕΛ), το οποίο ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 1625/2-11-2004, απαρτίζεται από τις παρακάτω μονάδες:

 • Μεταφρασεολογία και Γλώσσες Ειδίκευσης
 • Διαπολιτισμική Μεσολάβηση και Μετάφραση
 • Αυτόματη Επεξεργασία Φυσικών Γλωσσών.

Το ΕΜΕΛ εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα επιστημονικά πεδία:

 • Θεωρία και Κριτική της Μετάφρασης
 • Διαπολιτισμική Μεσολάβηση και Μετάφραση
 • Μηχανική Μετάφραση
 • Επεξεργασία και Ανάλυση Γραπτού και Προφορικού Λόγου
 • Επεξεργασία και Μετάδοση της Πληροφορίας

και αναλαμβάνει τις εξής δράσεις:

 • Κατάρτιση προπτυχιακών φοιτητών, άσκηση μεταπτυχιακών φοιτητών και επαγγελματική επιμόρφωση πτυχιούχων Φιλοσοφικών, Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών και Πολυτεχνικών Σχολών.
 • Διεξαγωγή ερευνητικού έργου με σκοπό τη συμβολή του ΕΜΕΛ στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με το γνωστικό του αντικείμενο, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα, ιδιωτικούς φορείς έρευνας, παραγωγής και παροχής υπηρεσιών, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς.
 • Διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
 • Παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο ΠΔ159/1984 (Α΄ 53).

Το ΕΜΕΛ κινείται ερευνητικά στους τομείς της μετάφρασης και της γλωσσολογίας, θεωρητικής, εφαρμοσμένης και υπολογιστικής. Οι ερευνητικές δραστηριότητές του είναι, ενδεικτικά, οι εξής:

 • Μελέτες μεταφραστικών προβλημάτων.
 • Μεταφράσεις από και προς την ελληνική και τη γαλλική γλώσσα.
 • Κατασκευή μονόγλωσσων ηλεκτρονικών λεξικών για την ελληνική γλώσσα.
 • Κατασκευή υπολογιστικών εργαλείων για την αυτόματη κλίση απλών και σύνθετων λεξικών μονάδων, καθώς και για τον έλεγχο, τη συνοχή και τον εμπλουτισμό των ηλεκτρονικών λεξικών.
 • Ανάπτυξη τυποποιημένων γραμματικών για τον αυτόματο εντοπισμό λεξικών όρων και την άρση λεξικών αμφισημιών στα κείμενα.
 • Δημιουργία μονόγλωσσων και πολύγλωσσων σωμάτων κειμένων, γραπτών και προφορικών.
 • Ανάπτυξη και συνεχής βελτίωση των ελληνικών γλωσσικών πόρων.
 • Κατασκευή εργαλείων για την αυτόματη επεξεργασία ονοματικών οντοτήτων.
 • Κατασκευή εργαλείων για ορθογραφικό έλεγχο και συλλαβισμό.
 • Ανάπτυξη σημασιολογικών δικτύων.
 • Δημιουργία δίγλωσσων βάσεων δεδομένων (με αθλητικούς και χρηματιστηριακούς όρους) με απώτερο στόχο την ημι-αυτόματη μετάφραση.
 • Συγκρότηση ηλεκτρονικών λεξικών που περιλαμβάνουν 19.000 ρήματα, 67.000 απλά ουσιαστικά, 29.000 πολυλεκτικές σύνθετες μονάδες, 40.000 απλά επίθετα, 54.000 απλά κύρια ονόματα, 4.000 σύνθετα κύρια ονόματα, 12.000 απλά επιρρήματα, 4.900 σύνθετα επιρρήματα, 3.000 τοπωνύμια καθώς και απλές και σύνθετες γραμματικές λέξεις όπως αντωνυμίες, προσδιοριστές, συνδέσμους, μόρια και προθέσεις, 37.000 αθλητικούς όρους και 8.650 χρηματιστηριακούς όρους.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συμεών Γραμμενίδης, Καθηγητής
Διευθυντής του Εργαστηρίου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας - Τομέας Μετάφρασης

ΤΘ 81, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλ. : 2310-99.75.12, 2310-99.75.16
Fax  : 2310-99.74.29
e-mail: simgram@frl.auth.gr