Συμεών Γραμμενίδης

Καθηγητής του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.
Διευθυντής του Τομέα Μετάφρασης

Ο Σίμος Π. Γραμμενίδης είναι Καθηγητής στον Τομέα Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο Θεωρία Μετάφρασης – Μεταφρασεολογία. Είναι διδάκτορας Θεωρητικής και Τυπικής Γλωσσολογίας [ειδίκευση Αντιπαραβολική Γλωσσολογία και Μετάφραση] του πανεπιστημίου Paris VII – Denis Diderot. Έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα όπως επίσης και σε μεγάλο αριθμό διεθνών συνεδρίων. Συμμετείχε στην πράξη «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ) ως επιστημονικώς υπεύθυνος του υποέργου 2.13 με τίτλο «Εκ του σύνεγγυς και εξ αποστάσεως επιμόρφωση αξιολογητών γαλλικής». Από το 2011 είναι πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφρασεολογίας. Έχει συγγράψει δύο βιβλία [La deixis dans le passage du grec vers le français, Ophrys, 2000 – Μεταφράζοντας τον κόσμο του Άλλου: Θεωρητικά αδιέξοδα – Λειτουργικές προοπτικές, Δίαυλος, 2009]. Ακόμη, έχει 45 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Οι εργασίες του αφορούν τη γλωσσολογία της εκφοράς και τη μετάφραση, τη θεωρητική προσέγγιση της μεταφραστικής πράξης, τη σχέση μεταξύ πολιτισμού και μετάφρασης καθώς και θέματα ιστοριογραφίας της μετάφρασης.

Συμμετείχε στην ομάδα μετάφρασης του πρώτου τόμου του έργου του J. Nehama Histoire des Israelites de Salonique και είχε, επίσης, την επιστημονική επιμέλεια για την ελληνική έκδοση του έργου Terminologie de Traduction [Ορολογία της Μετάφρασης] των Jean Delisle, Ηannelore Lee-Jahnke & Monique C. Cormier. Έχει μεταφράσει στα ελληνικά το πόνημα της Christiane Nord Translating as a purposeful activity [Η μετάφραση ως στοχευμένη δραστηριότητα, Δίαυλος 2014].

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συμεών Γραμμενίδης, Καθηγητής
Διευθυντής του Εργαστηρίου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας - Τομέας Μετάφρασης

ΤΘ 81, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλ. : 2310-99.75.12, 2310-99.75.16
Fax  : 2310-99.74.29
e-mail: simgram@frl.auth.gr