Πρόγραμμα «Καταγραφή της μεταφρασεολογικής έρευνας στον ελληνόφωνο χώρο και δημιουργία online διαδικτυακής Bιβλιογραφικής Βάσης Πληροφοριών»

Η έρευνα εστιάζει στην αποτύπωση της μεταφρασεολογικής έρευνας, ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης, που διενεργείται από ελληνόφωνους μεταφρασεολόγους, μέσα από τη συλλογή και καταγραφή της υπάρχουσας βιβλιογραφικής παραγωγής όπως και στη δημιουργία μίας online διαδικτυακής βιβλιογραφικής Βάσης Πληροφοριών.

Η έρευνα επιδιώκει:

  • να καταγράψει τις εργασίες (αυτοτελή έργα, επιστημονικά άρθρα, διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές εργασίες) μεταφρασεολογικού περιεχομένου που έχουν εκπονηθεί από ελληνόφωνους μεταφρασεολόγους,
  • να δημιουργήσει μία online διαδικτυακή βιβλιογραφική Βάση Πληροφοριών.

Η καταγραφή της βιβλιογραφίας και η υλοποίηση μίας βάσης πληροφοριών επιτρέπει να oριστούν τα ιδιαίτερα επιστημολογικά χαρακτηριστικά της μεταφρασεολογίας στον ελληνόφωνο χώρο, όπως αυτά αναδεικνύονται μέσα από το σώμα των επιστημονικών δημοσιεύσεων των ελληνόφωνων ερευνητών.

Όσον αφορά την online διαδικτυακή βιβλιογραφική Βάση Πληροφοριών, θα αναπτυχθεί σε σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ανοικτού κώδικα (open source content management system) Joomla με χρήση της MySQL βάσης δεδομένων και θα υπάρχει η δυνατότητα συνεχούς ανατροφοδότησης της με τις νέες δημοσιεύσεις. Η δυνατότητα αναζήτησης των δεδομένων θα είναι εφικτή με λέξεις κλειδιά, με το όνομα του ερευνητή ή με θεματικές ενότητες. Η λειτουργία και συντήρησή της θα γίνεται σε server του Εργαστηρίου Μετάφρασης και Επεξεργασίας του Λόγου, του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

Eπιστημονικώς υπεύθυνος: Συμεών Π. Γραμμενίδης.

Πρόγραμμα «Σχέδιο Ευρωπαϊκής Ορολογίας σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο»

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στην οργάνωση και διαχείριση ενός σχεδίου ορολογίας (terminology project), για το ζεύγος γλωσσών αγγλικά-ελληνικά και στο πεδίο της μετανάστευσης. Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη μονάδα ορολογικού συντονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Term Coord, ενώ τα αποτελέσματά της αναμένεται να αξιοποιηθούν από τη διοργανική βάση ορολογίας ΙΑΤΕ.

Για τις ανάγκες του προγράμματος συγκεντρώθηκε ένας μεγάλος όγκος αυθεντικών κειμένων στην αγγλική και ελληνική, από τα οποία έγινε η εξαγωγή της ορολογίας, τόσο με τη χρήση εργαλείων εξαγωγής ορολογίας όσο και μετά από ανάγνωση. Για κάθε υποψήφιο όρο αναζητήθηκε αντιστοιχία στην ελληνική γλώσσα, ορισμός, στην αγγλική και ελληνική καθώς και συγκείμενο χρήσης. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν μεταπτυχιακοί φοιτητές του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μετάφρασης-Διερμηνείας, Κατεύθυνση μετάφρασης, καθώς και εξασφαλίστηκε η συνεργασία τόσο εμπειρογνωμόνων του κλάδου όσο και της Ομάδας Ορολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Ελπίδα Λουπάκη.

Υποέργο 2.13 «Εκ του σύνεγγυς και εξ αποστάσεως επιμόρφωση αξιολογητών γαλλικής»

Το υποέργο αυτό, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Γραμμενίδη ανήκει στην πράξη Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ).

Eπιστημονικώς υπεύθυνος: Συμεών Π. Γραμμενίδης.

Μετάφραση του έργου "Histoire des Israélites de Salonique"

Μετάφραση από τη γαλλική προς την ελληνική γλώσσα του επτάτομου έργου του ιστορικού J. Nehama "Histoire des Israélites de Salonique". Για την εκπόνηση της εν λόγω μετάφρασης συνεργάστηκε ομάδα διδασκόντων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας καθώς και ειδικών από διάφορα γνωστικά αντικείμενα.

Επιστημονικά υπεύθυνες του έργου ήταν η κ. Τ. Συμεωνίδου-Χριστίδου, καθηγήτρια, και η κ. Τ. Νενοπούλου-Δρόσου, καθηγήτρια.

Η μετάφραση πραγματοποιήθηκε με την οικονομική υποστήριξη του προγράμματος Ariane της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκδόθηκε το 2000 από τον εκδοτικό οίκο University Studio Press, με τον τίτλο "Ιστορία των Ισραηλιτών της Σαλονίκης" (ISBN 960-12-0853-4 set).

Εκπόνηση πίνακα κύριων ονομάτων - ανθρωπωνυμίων

Εκπόνηση πίνακα κύριων ονομάτων - ανθρωπωνυμίων και τοπωνυμίων - που περιέχονται στη μετάφραση του έργου του Γ. Νεχαμά "Ιστορία των Ισραηλιτών της Σαλονίκης". Ο ελληνικός πίνακας, ο οποίος περιέχει 6.212 λήμματα, ταξινομείται με αλφαβητική σειρά και στηρίζεται σε προγενέστερη αποδελτίωση που είχε γίνει με βάση τη γαλλική έκδοση.

Επιστημονικά υπεύθυνη του έργου ήταν η κ. Τ. Νενοπούλου-Δρόσου, καθηγήτρια.

Euradic / Technolangues

Το πρόγραμμα Euradic εντάχθηκε στο πρόγραμμα Technolangues με σκοπό τη δημιουργία ενός πολύγλωσσου λεξικού αθλητικών όρων (37.000 όροι) στα Γαλλικά, Αγγλικά, Αραβικά, Γερμανικά και Ελληνικά. Η συμμετοχή της Μονάδας Αυτόματης Επεξεργασίας Φυσικών Γλωσσών αφορούσε την ελληνική έκδοση μίας πολύγλωσσης βάσης δεδομένων αθλητικής ορολογίας. Χρηματοδοτήθηκε από το γαλλικό υπουργείο Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας και ολοκληρώθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2005. Στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργάστηκαν ο εκδοτικός οίκος La Maison du Dictionnaire (Γαλλία), το Université de Rennes II (Γαλλία), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Τυνησίας, το Κέντρο Πληροφοριών και Επεξεργασίας του Λόγου (Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, Γερμανία). Η βάση δεδομένων κατασκευάστηκε σε μορφή Access και περιέχει 37.000 όρους χειμερινών και θερινών Ολυμπιακών αθλημάτων. Το πρώτο μέρος της βάσης (αποτελούμενο από θερινά Ολυμπιακά αθλήματα) ήταν διαθέσιμο στο διαδίκτυο δωρεάν κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων "Αθήνα 2004" (http://www.at-lci.com/euradic).

Την επιστημονική επίβλεψη του προγράμματος είχε η κ. Τ. Κυριακοπούλου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας).

Πυθαγόρας I

Στο πλαίσιο του προγράμματος "Πυθαγόρας I: ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια", η Μονάδα Αυτόματης Επεξεργασίας Φυσικών Γλωσσών προέβη σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής και τα Τμήματα Ελληνικής και Ιταλικής Φιλολογίας του ΑΠΘ. Η εν λόγω έρευνα αφορά την "Υπολογιστική μελέτη της εξέλιξης της γλώσσας με μεθόδους προσομοίωσης με έμφαση στην ελληνική γλώσσα". Η διεπιστημονική αυτή πρόταση έχει σκοπό τη δημιουργία μαθηματικών και υπολογιστικών μοντέλων για την περιγραφή της εξέλιξης της γλώσσας, εφαρμόζοντας στη γλωσσολογική έρευνα μεθόδους και πρακτικές που προέρχονται από το χώρο της Στατιστικής Φυσικής (προσομοιώσεις Monte Carlo) και της Εξελικτικής Βιολογίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συμεών Γραμμενίδης, Καθηγητής
Διευθυντής του Εργαστηρίου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας - Τομέας Μετάφρασης

ΤΘ 81, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλ. : 2310-99.75.12, 2310-99.75.16
Fax  : 2310-99.74.29
e-mail: simgram@frl.auth.gr